AANDELEnCAFE

Anneke is een aandelencafé.

Café Anneke is eigendom van aandeelhouders. Ruim 250 mensen uit Wijchen en omgeving die geld geïnvesteerd hebben om een eigen warme plek te creëren. Aandeelhouders die daar graag komen en de exploitatie een warm hart toedragen.

Kernwaarde van Anneke.

"Café Anneke is een bruin café, dat voor een breed levenslustig bekend publiek, die zich daar thuis voelt, een kwalitatieve ontmoetingsplek vormt die als een warm dekentje over je heen valt". Dit is de kernwaarde van Café Anneke, die ook is verankerd in het door de aandeelhouders vastgestelde beleidsplan.

Eeuwigdurende doelstelling.

Die kernwaarde krijgt nog een extra diepgang door een van de doelstellingen van de vennootschap, zoals deze in de notariële oprichtingsakte is vastgesteld, namelijk: "het eeuwig blijvend (doen) exploiteren van horeca, speciaal in de sfeer van een bruin café in het pand Kasteellaan 2 te Wijchen"
En met de kernwaarde en die doelstelling raak je direct de kern van de zaak: de aandeelhouders hebben als doel om op hele lange termijn een voor iedereen toegankelijke gezellige ontmoetingsplek te creëren en te behouden.

Aandeelhouders maken de dienst uit

Formeel wel, want de formele macht ligt, zoals bij alle bedrijven, bij de aandeelhoudersvergadering. Die zijn uiteindelijk de baas. Die kunnen een directie afzetten of een contract met een uitbater beginnen of opzeggen. De praktijk werkt natuurlijk niet zo, want je kunt moeilijk met 250 aandeelhouders gaan discussiëren over een detail als bijv. de openingstijden van het café. En dus wordt er een keer per vijf jaar door de aandeelhouders een hernieuwd beleidsplan vastgesteld waarin het gezamenlijke standpunt van de aandeelhouders, ten aanzien van tal van beleidsuitgangspunten, wordt vastgelegd. Om dat uit te kunnen voeren wordt het dagelijks besturen van de BV overgelaten aan een directie: vier of vijf personen, tot nu toe altijd uit de aandeelhouders. Die lossen de lopende problemen op.
En deze directie wordt bijgestaan enerzijds door de financiële commissie (die namens de aandeelhouders de directie en uitbater kritisch volgt) en anderzijds de pr-commissie (die alle activiteiten organiseert).

Staan de aandeelhouders ook achter de tap?

Neen, dat is ten strengste verboden. Dat kost, zoals elders, een rondje. Voor de exploitatie van het café is er namelijk een contract gesloten met een uitbater. En dat is op dit moment Martijn Koot. Explobar en Martijn zijn samen verantwoordelijk voor de exploitatie van het café, waarbij Explobar (feitelijk en financieel) zorgt voor het pand, de inventaris en de public relations (waaronder de activiteiten) en Martijn voor de dagelijkse gang van zaken, personeel etc. De omzet wordt dan, na aftrek van kosten, volgens een bepaalde verdeelsleutel tussen de beide partners verdeeld.

En de uitbater is de baas in het café.

In het café heeft een aandeelhouder niets te vertellen, geen voorrang en zelfs geen streepje voor. Het is net als bij Albert Heijn. Al heb je voor een miljoen aan aandelen, als je in de winkel bent moet je je gewoon aan de spelregels houden, in de rij staan voor de kassa en gewoon afrekenen. Dat geldt ook bij Anneke. Aandeelhouders hebben over de dagelijkse gang van zaken niets te zeggen. Als ze verstandig zijn onthouden ze zich ook van publiekelijk commentaar, maar ventileren hun opmerkingen aan de uitbater of een van de directieleden.
Maar Martijn is dus in het café volstrekt en voor 100% de baas en niemand anders.

Het beleidsplan

Martijn moet uiteraard wel de uitgangspunten van het beleidsplan (onderaan te downloaden) volgen. Voor een aandeelhouder is het interessant om dat te lezen, want als hij aandeelhouder wil worden moet hij ook verklaren dat hij achter het beleidsplan staat. In het beleidsplan staan zaken als:

 • In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat naar de kernwaarden van Café Anneke zijn. Wat is de essentie waarom het draait?
 • Hoofdstuk 3 beschrijft de doelgroep van Café Anneke en hoe dit publiek aan te trekken, te behouden en het kaf van het koren te scheiden.
 • In hoofdstuk 4 worden de feitelijke en zakelijke eigenschappen van Café Anneke omschreven.
 • In hoofdstuk 5 komt de juridische structuur achter Café Anneke aan bod.
 • Hoofdstuk 6 beschrijft wat de aandeelhouders verwachten van de uitbater.
 • Hoofdstuk 7 beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van de overeenkomst met de uitbater.
 • Café Anneke staat bekend om haar activiteiten, de organisatie daarvan komt aan bod in hoofdstuk 8.
 • In hoofdstuk 9 is aangegeven wat de rol is van de aandeelhouders, hoe men aandeelhouder kan worden en hoe men ook weer kan uittreden.
 • Hoofdstuk 10 geeft de kaders voor directievoering en de financiële commissie.
 • Hoofdstuk 11 bevat de slotbepaling.
Aan nieuwe aandeelhouders wordt gevraagd om de uitgangspunten van het beleidsplan te onderschrijven.

Hoe wordt je aandeelhouder?

Eens per vijf jaar (bij de resp. jubilea en dus nu dit jaar in 2016) worden nieuwe aandeelhouders toegelaten.
Eenieder kan zich alsdan in beginsel aanmelden als kandidaat om aandeelhouder te worden, middels een voorgeschreven formulier (onderaan te downloaden) waarin verschillende uitgangspunten zijn beschreven. Na ballotage doet dat formulier tevens dienst als overeenkomst van aankoop.
De directie past een ballotage toe, volgens nader door de directie te bepalen voorwaarden, waarbij in ieder geval geldt dat aan kandidaat pas aandeelhouder kan worden indien hij behoort tot de vaste clientèle van Anneke en zich aldaar gedraagt en voelt passen, binnen de uitgangspunten van het beleidsplan. De directie kan, zonder opgave van redenen, weigeren om iemand als aandeelhouder toe te laten.
Na aanmelding en na ballotage wordt met de kandidaat een overeenkomst van aankoop van een aandeel gesloten. Na ondertekening en betaling van de prijs van het aandeel, kan de kandidaat aandeelhouder zich als aandeelhouder beschouwen en kan hij genieten van de emolumenten van het aandeelhouderschap.
De formele afhandeling van de aankoop van het aandeel bij notariële akte geschiedt periodiek per collectieve notariële akte.

Waarde en aankoopprijs van een aandeel.

Bij deze BV wordt bij aan- en verkoop van aandelen niet gekeken naar de economische waarde van het aandeel. Deze ligt eigenlijk veel hoger dan de uitgifteprijs. Een aandeel in Café Anneke is het hebben van een soort fun-aandeel. Je bent vaste klant, hoort bij de groep en krijgt daardoor ook voordelen. Dat kan je met een vaste klantenkaart doen maar bij Anneke doen we dat middels een aandeel. De aandeelhouder is ook echt bij het café betrokken.
Op een aandeel kan niet worden geboden. Eens per vijf jaar stelt de directie (daartoe gevolmachtigd door de prioriteitsaandeelhouders) de aankoopprijs per aandeel vast. De prijs van een normaal aandeel is in beginsel gelijk aan de prijs van 400 standaard glazen Brand bier in café Anneke.
Per 2016 bedraagt dan 400 x € 2,20 is € 880,--. De prijs van een prioriteitsaandeel bedraagt de kostprijs van 5 normale aandelen, in totaal derhalve € 4.400,--.

Kopen, verkopen en overdragen van het aandeel

Aandelen worden overgedragen bij notariële akte, waarbij de notaris controleert of aan- of verkoop geschiedt binnen de statutaire randvoorwaarden. Als u onverhoopt verkoopt, dan kunt u het aandeel alleen maar terug verkopen aan de BV en krijgt u nooit meer terug dan de prijs waarvoor u het aandeel heeft gekocht. In beginsel verliest u er ook niets op (tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor het aandeel minder waard zou kunnen zijn geworden).
Maar aandelen zijn wel vrij overdraagbaar (door vererving of door verkoop) aan familieleden tot in de tweede graad (kinderen of kleinkinderen). Dat wel even melden want de directie moet hun akkoord doorgeven aan de notaris.

Rechten en verplichtingen van gewone aandeelhouders

Explobar Wijchen BV kent gewone aandelen en prioriteitsaandelen. Per ultimo november 2016 staan er uit 268 (2010: 229) gewone aandelen verspreid over 251 (2010: 212) personen. Door de in 2011 en 2016 gevoerde acties om nieuwe groepen aan te trekken is het aantal gewone aandelen met 65% uitgebreid.

Gewone aandeelhouders hebben de navolgende rechten:

 • Meebepalen van het beleid binnen café Anneke door toepassing, wijziging en toetsing van het beleidsplan
 • Korting van 10% op bestedingen in het café (niet de zgn. servicebestedingen als sigaretten e.d.). Deze korting geldt alleen voor de aandeelhouder en/of zijn echtgenoot(note)/ vaste partner.
 • Jaarlijks 20 consumptiebonnen per aandeel, uitsluitend te verkrijgen door deze op te halen in het café op de "oogst dag" (de 1e zaterdag van september). Dat is een belangrijke feestdag die in uw geheugen moet zijn gegrift.
 • Aandeelhouders zijn verplicht om zich binnen café Anneke aan de uitgangspunten van deze beleidsnotitie te houden.

Rechten en verplichtingen van houders van prioriteitsaandelen

Explobar Wijchen BV kent naast gewone aandelen ook prioriteitsaandelen. Per ultimo november 2016 staan er uit 38 (2010: 40) prioriteitsaandelen, verspreid over 36 (2010: 33) personen.
In totaal zijn er dus 287 (2010: 245) personen bij de organisatiestructuur van Café Anneke betrokken.

Houders van prioriteitsaandelen hebben de navolgende rechten:

 • Meebepalen van het beleid binnen café Anneke door toepassing, wijziging en toetsing van het beleidsplan, maar ook door het formele stemrecht bij
 • De uitgifte, de vaststelling van de waarde en de inkoop van aandelen
 • Benoeming van de directie
 • Bepalen dat besluiten de goedkeuring van de prioriteit nodig hebben. In dit kader heeft de prioriteit nog nimmer van haar specifieke bevoegdheden gebruik gemaakt maar het nemen van deze beslissingen aan de vergadering van aandeelhouders overgelaten. In tijden van crisis kan de prioriteit deze bevoegdheden weer naar zich toetrekken.
 • Korting van 20% op bestedingen in het café (niet de zgn. servicebestedingen als sigaretten e.d.). Deze korting geldt alleen voor de aandeelhouder en/of zijn echtgenoot(note)/ vaste partner.
 • Jaarlijks 100 consumptiebonnen per aandeel
 • Houders van prioriteitsaandelen zijn verplicht om zich binnen café Anneke aan de uitgangspunten van deze beleidsnotitie te houden.

Bijzondere transacties aandeelhouders:
Naast nieuwe aandeelhouders zijn er nog andere bijzondere transacties met aandeelhouders en wel:

 • Omzetting één of meerdere gewone aandelen in een prioriteitsaandeel. Bestaande aandeelhouders hebben de bevoegdheid om hun aande(e)l(len) te upgraden naar een prioriteitsaandeel. Men betaalt dan een aanvullende prijs ter grootte van de koopsom van het aantal gewone aandelen dat bijgekocht moet worden. Wanneer bijv. één gewoon aandeel omgezet wordt in een prioriteit dan moet men 4 x € 880,-- bijbetalen;  bij inruil van twee aandelen is dat drie keer. Zie bij de downloads het formulier: Omzetting gewoon aandelen (delen) in prioriteitsaandeel.
 • Overzetting van een aandeel op naam van een ander.  Wanneer bijv. een ouder het aandeel wil overschrijven op naam van het kind dan kan dat meegenomen worden. Dat kan alleen maar aan familieleden tot in de tweede graad.  Zie het formulier: Overschrijving aandeel (delen).
 • Overzetting van een aandeel i.v.m. echtscheiding, overlijden. In die situatie dient u zoveel mogelijk het formulier: Overschrijving aandeel in te vullen, alsmede de titel waarop het aandeel aan de opvolger overgaat (bijv. verklaring van echtscheiding, verklaring van erfrecht o.i.d.).   Bij echtscheiding dient de akte medeondertekend te worden door de huidige eigenaar. Voorts dient  van beiden een paspoort of rijbewijs te worden bijgesloten.
 • Aankoop aandeel namens minderjarig (niet tekeningsbevoegd) kind. Dat kan geschieden middels hetzelfde formulier als de aankoop van een aandeel (zie hiervoor). Alleen dient in de kop gemeld te worden: de namen van de bevoegde ouder, namens het genoemde minderjarige kind. Voorts dient van beiden een paspoort of rijbewijs te worden bijgesloten.
 • Inkoop aandeel door BV, wat zich voordoet indien iemand onverhoopt van zijn aandeel af wil. Iedere aandeelhouder kan zijn of haar (prioriteits-) aandeel willen verkopen. Dat kan in de praktijk alleen door terug verkoop van het aandeel aan de BV. Indien u hiertoe wilt overgaan gelieve u in te vullen het onderstaande formulier: Inkoop aandeel
Bij de downloads van deze pagina vindt u de volgende formulieren
1. Formulier: Aankoop aandeel (Aanmelding nieuwe aandeelhouder)
2. Formulier: Omzetting gewoon aandeel in prioriteitsaandeel
3. Formulier: Overschrijving aandeel op naam van een ander
4. Formulier: Inkoop aandeel
U kunt het gewenste formulier downloaden, invullen en ondertekenen en tezamen met een kopie van het paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs,  hetzij opsturen aan directie@cafeanneke.nl of afgeven bij Martijn Koot, Café Anneke Kasteellaan 2, Wijchen

Slot
Bij deze webpagina horen nog twee bijlagen die kunnen worden gedownload en wel:

Het beleidsplan 2016 >>

De Statuten van de BV >>, zoals deze laatstelijk op 11 juni 2015 zijn gewijzigd.

De directie van Anneke,

Willie Nillesen, Dick Sommerdijk, Mark van Thiel en Michel de Wildt